กิจกรรม อสม.

ประชุมเตรียมออกคาราวาน 59
13 ต.ค.2558
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคอนเลียบ


นายจันทร์ไตร  ลีชน
ประธาน อสม. ตำบล
 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ๒๕๕๖ โครงการหญิงวัยเจริญพันธ์โครงการ Clean food good taste อาหารสะอาดรสชาดอร่อย


อบรม อสม.เชียวชาญ

อสม. ม.๑


กิจกรรมรณรงค์กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
วัน อสม.
วันที่ 23 มีนาคม 2555ทำเนียบหมอประจำบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน