กิจกรรม อสม.
นายจันทร์ไตร  ลีชน
ประธาน อสม. ตำบลvideo 
 
 
 
กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ๒๕๕๖
  
 
 
 โครงการหญิงวัยเจริญพันธ์โครงการ Clean food good taste อาหารสะอาดรสชาดอร่อย
 

อบรม อสม.เชียวชาญ

อสม. ม.๑
 
กิจกรรมรณรงค์กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
วัน อสม.
วันที่ 23 มีนาคม 2555