กิจกรรม อสม.

ประชุมเตรียมออกคาราวาน 59
13 ต.ค.2558
ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านคอนเลียบ














นายจันทร์ไตร  ลีชน
ประธาน อสม. ตำบล








 



กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ ๒๕๕๖







 โครงการหญิงวัยเจริญพันธ์











โครงการ Clean food good taste อาหารสะอาดรสชาดอร่อย






















อบรม อสม.เชียวชาญ

อสม. ม.๑


















กิจกรรมรณรงค์







กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์




วัน อสม.
วันที่ 23 มีนาคม 2555







ทำเนียบหมอประจำบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน